GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
             
I. SINIF GÜZ YARIYILI   I. SINIF BAHAR YARIYILI
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.   Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
SBPZ151 Pazarlama İlkeleri-I ( 3-0 ) 3   SBPZ152 Pazarlama İlkeleri-II ( 3-0 ) 3
İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, işletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek. Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek. Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek. Pazar bölümlerini değerlendirmek. Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak. Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak. Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak. Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma. Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak. Fiyatın uyarlanmasını sağlamak. Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak. Pazarlama kanallarını belirlemek. Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak. Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak.   İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, işletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek. Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek. Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek. Pazar bölümlerini değerlendirmek. Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak. Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak. Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak. Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma. Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak. Fiyatın uyarlanmasını sağlamak. Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak. Pazarlama kanallarını belirlemek. Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak. Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak. 
SBPZ161 Tüketici Davranışları ( 3-0 ) 3   SBPZ162 Perakende Yönetimi ( 3-0 ) 3
Tüketiciyi tanımak. Tüketici davranış modellerini anlamak. Tüketici davranış rollerini anlamak. Satın alma davranışını etkileyen faktörleri saptamak. Tüketici satın alma karar sürecini saptamak ve değerlendirmek. Satın alma davranışını değerlendirmek ve yönetmek.   Perakendeci işletmeleri sınıflandırmak ve yer türlerini saptamak. Perakendeci işletmelerin özelliklerini saptamak. Perakendeci işletmelerin mağaza düzeni hakkında bilgi elde etmek Perakendeci işletmenin finansal bilgilerini elde etmek Kategori yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunmak. Ürün çeşitlendirme planlama sürecine katkıda bulunmak Perakende satın alma sistemlerini saptamak Perakendeci işletmenin fiyatlandırma yönteminin seçimin katkıda bulunmak. Perakendeci işletmenin iletişim yöntemleri ve bütçesini belirlemek. Perakende iletişim programının planlanması konusunda katkı sağlamak.
SBPZ171 Finansal Okuryazarlık ( 2-0 ) 2   SBPZ182 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi ( 3-0 ) 3
Temel finans kavramları, finansal sistemdeki önemli kurumlar, çeşitleri, işlevleri ve işleyişi ile piyasaya sundukları başlıca ürün ve hizmet çeşitleri. Hane halkının finansal hedeflerinin belirlenmesi ve bunun için atılması gereken adımlar. Bütçe hazırlamanın yararları, bütçe hazırlarken dikkate alınması gereken unsurlar, hane halkının bütçesini hazırlama süreci ve acil ihtiyaçlar için bütçe oluşturulması. Tasarrufun sağladığı kazanımlar, tasarrufları değerlendirme araçları, bu araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar. Kredi kartı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar, kredi kartı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kredi kartının güvenli kullanımı ve kredi kartı borcunun kapatılması. Kredinin anlamı, tüketici kredileri ile ilgili temel hususlar, akıllı borçlanma ve borç seviyesini düşürme stratejileri, yaygın kredi tuzakları ve yatırım dolandırıcılıkları. Müzakerenin kullanım alanları, müzakere kuralları, müzakerenin aşamaları ve finansal kurumlarla borç müzakeresi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar.   Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar; Dış ticaret teorileri; Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler; Dış ticarette ödeme şekilleri; Gümrükleme; Kambiyo mevzuatı.
             
II.SINIF GÜZ YARIYILI   II. SINIF BAHAR YARIYILI
SBPZ211 Pazarlama Mevzuatı ( 2-0 ) 2   SBPZ212 Müşteri İlişkileri Yönetimi ( 2-0 ) 2
Satış faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik vb. araştırmak. Satışla ilgili belgelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek. Satış personelini mevzuat hakkında eğitmek. Satış faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek.   Müşteriler ile iletişim kurmak. Online tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak. Müşterilerin sınıflandırılmasına yardımcı olmak. Geleneksel tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak. Randevu düzenlemek ve izlemek. Müşteriyi ağırlamak. Müşteri değeri yaratmak konusunda katkı sağlamak. Müşteri memnuniyetinin ölçümüne katkı sağlamak. Müşteri şikayetleri yönetimine katkı sağlamak.
SBPZ221 E-Pazarlama ( 2-0 ) 2   SBPZ222 Global Pazarlama ( 3-0 ) 3
E-ticaret müşterilerini belirlemek. İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak. E-Satış yapmak. Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak.   Uluslararası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek. Uluslararası pazarlarda müşterileri belirlemek. Uluslararası pazarlarda pazarlama faaliyetlerinin planlamaya yardımcı olmak. Uluslararası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak.
SBPZ231 Pazarlama İletişim Teknikleri ( 3-0 ) 3   SBPZ232 Marka Yönetimi ( 3-0 ) 3
İşletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek Sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunmak. Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak. Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak. Satış elemanlarına yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak. Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak. Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak. Doğrudan satış faaliyetleri için potansiyel alıcıları belirlemeye yardımcı olmak. Doğrudan satış faaliyetleri için gerekli araçların seçimine yardımcı olmak   Markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlamak. Marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını uyumlaştırmak. Marka stratejilerini takip etmek ve buna uyumlu davranmak. Rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markayı yeniden yapılandırmak.
SBPZ241 Reklam ( 2-1 ) 2   SBPZ242 Tedarik Zinciri Yönetimi ( 2-0 ) 2
Reklamcılık gerek sosyo-kültürel gerekse ekonomik açıdan günümüzde etkinliğini giderek arttıran bir sektör durumundadır. Bu bağlamda, reklâm ve reklamcılığı ilgilendiren tüm kavramların, süreç içinde verilen tüm kararların ve süreçte yer alan tüm kurumların detaylı olarak incelenmesi yapılacaktır. Reklâm kavramı, reklâmın tarihsel gelişimi, reklâmın sosyal ekonomik ve yasal yönü, reklamcılık kurumları, reklâm ajansı, reklâm araştırmaları, reklâm kampanya planlaması, reklâm uygulamaları, reklâm etkinlik ölçme yöntemleri konularına değinilecektir.   Stok seviyesinin belirlenmesine katkıda bulunmak. Maliyet faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olmak. Sevkiyat planlarını kontrol etmek ve ilk onayını yapmak. Müşteri ile iletişim kurarak sipariş takibinde bulunmak.
SBPZ251 Satış Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBPZ252 Türkiye Ekonomisi ( 2-0 ) 2
Potansiyel müşteriler için kaynakları araştırmak ve müşterileri listelemek, listelenen müşterilerin özelliklerini tespit etmek. Satış öncesi hazırlık yapmak. Satış sürecini gerçekleştirmek. Satış sürecinde krizi yönetmek. Satış sonrası hizmetleri takip etmek. Satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. Doğrudan satış yapmak. Dolaylı satış yapmak. Satışların mevcut durum analizini yapmak. Birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek. Pazarın fırsat ve tehditlerini tahmin etmek. Uzun vadeli stratejik amaç ve hedefler tespit etmek. Satış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamak. Satışları tahmin etmek, Satış kotalarını belirlemek. Satışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetmek.    Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.
        MUP200 Mesleki Uygulama Projesi -
    Bir akademik danışmanın gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini arttırmayı hedefler. 
             
GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ   BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ
SBPZ271 Turizm Pazarlaması ( 2-0 ) 2   SBPZ272 Satış Saha Planlaması ( 2-0 ) 2
Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır.   Kişisel hazırlık yapmak. İş planı yapmak İş planı yapmak. Satış organizasyonu için gerekli dokümanları hazırlamak. Satış ekibi ile günlük toplantılar ve iş dağılımı yapmak Toplantı gündemini belirlemek. Toplantı için katılımcılara bilgi vermek ve toplantı mekanını hazırlatmak, Gündeme uygun şekilde hazırlanarak toplantıyı gerçekleştirmek. Birimin hangi dönemde ne kadar çalışana ihtiyaç duyacağını öngörmek. Çalışanların hangi dönemde izin kullanacakları hakkında bilgi elde etmek. İşlerin aksamayacağı şekilde personel izin planlamasını yapmak Teşhir ve tanzim mekanlarını düzenlemek Fuar stantlarını düzenlemek. Çalışma alanını ergonomik şekilde düzenlemek.
SBPZ273 Kalite Yönetim Sistemleri ( 2-0 ) 2   SBPZ274 Araştırma Yöntem ve Teknikleri ( 2-0 ) 2
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim, Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. Efqm mükemmellik modeli.   Araştırma Konularını Seçme. Kaynak Araştırması Yapma. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme. Sunuma Hazırlık Yapma. Sunumu Yapma.
SBPZ275 Toplantı Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBPZ276 Kriz ve Stres Yönetimi ( 2-0 ) 2
Toplantı, Toplantının iletilmesi, Toplantıda kullanılacak materyaller, Toplantı mekânını toplantıya uygun şekilde düzenlemek, Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak, Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak, Periyodik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme.   Kriz tanımı, özellikleri, krizin kaynakları, türleri,  Kriz süreci, kriz uyarılarının alınması, kriz dönemi, çözülme ve çöküş dönemi,Kriz anında işletme yönetimi, kriz öncesi hazırlık ve koruma, krizin denetim altına alınması, Kriz ekibi oluşturulması, kriz değerlendirmesi, medya ile ilişkiler, beyin fırtınası , delphi, karar konferansı yöntemi, kriz döneminde personel yönetimi, Kriz dönemi stratejileri,  krizden çıkma stratejileri, Kriz sonrası işletme yönetimi,  kriz sonrası olumsuz etkilerin giderilmesi, kriz sonrası yeni amaç belirlemek, Stres kavramı ve stres kaynakları.
SBPZ277 Etkili ve Güzel Konuşma ( 2-0 ) 2   SBPZ278 Etkili Sunum Teknikleri  ( 2-0 ) 2
Konuşma Kavramı: İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi, İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri, Konuşmanın Temel Ögeleri 1: Ses, Oluşumu ve Konuşma Organları, Konuşmanın Temel Ögeleri 2: Ses: Sesin Niteliği, Konuşmanın Temel Ögeleri 3: Diksiyon, Konuşmanın Temel Ögeleri 4: Diksiyon: Ton ve Tonlama (Entonasyon), Konuşmanın Temel Ögeleri 5: Diksiyon: Vurgulama ve Durak, Konuşmanın Temel Ögeleri 6: Beden Dili, Konuşmanın Temel Ögeleri 7: Söyleyiş Kuralları ve Kusurları; Sözlü Anlatım Bozuklukları.   Sunum, Tasarımı Bilgilerin Düzenlenmesi, Renklerin Kullanımı, Slayt ve Grafik Kullanımı,  Görsel Materyallerin Kullanımı,  Sunum Esnasındaki Sergilenmesi Gereken Stil, Sunumun Amacı Nedir?, Söylenecekler Amaca Uygun Nasıl Aktarılır?, Sunumun Etkili Silahları, Sunumun Öğeleri,  Sunucu- Katılımcılar- Ortam- İçerik,  Sahneye Koymak,  Kişisel İmaj Öğeleri,  Etkin Sunumlarda Kişisel İmaj,  Etkin Konuşma,  Beden Dili,  Görsel Araç ve Malzemelerin Kullanımı, “Zor” Dinleyicilerle Başa Çıkma,  Sunumun Hazırlığı ve Planlaması,  Kişinin İstediği Algıyı Yaratması için Araçlar,  Katılımcının İlgisini Sürekli Kılmak,  Kişisel Tarzı Yaratmak,  Bireysel Değerlendirmeler.
SBPZ279 Hizmet Pazarlaması ( 2-0 ) 2   SBPZ280 Lojistik ( 2-0 ) 2
Hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi, Hizmetler ve hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmet işletmelerinde pazarlama karma elemanları, Hizmet pazarlamasında ürün, Hizmet pazarlamasında dağıtım, Hizmet pazarlamasında fiyat, Hizmet pazarlamasında tutundurma, Hizmet pazarlamasında tutundurma, Hizmet pazarlamasında personel, Hizmet pazarlamasında süreçler, Hizmet ve müşteri, hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, Hizmet kalitesi, Hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar ve ilişkisel pazarlama, Hizmet kalitesi, Hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar ve ilişkisel pazarlama.   Lojistik Kavramı ve Gelişimi, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Lojistik Terminolojisi – Temel Lojistik Terimler, Temel Lojistik Maliyetler, Lojistikte Temel Unsurlar ve Lojistik Faaliyetler, Uluslararası Lojistik Faaliyetler: Uluslar arası Taşıma (Karayolu Taşımacılığı), Uluslararası Lojistik Faaliyetler: Uluslar arası Taşıma (Denizyolu Taşımacılığı), Uluslararası Lojistik Faaliyetler: Uluslararası Taşıma (Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Kombine Taşımacılık ve diğer taşıma türleri), Uluslararası Lojistik Faaliyetler: Ambalajlama ve Gümrükleme, Uluslararası Lojistik Faaliyetler: Depolama ve Antrepolar, Uluslararası Lojistik Faaliyetler: Sigortalama.
SBPZ281 İnsan Kaynakları Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBPZ 282 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( 2-0 ) 2
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.   İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi. Grev ve lokavt.
SBPZ 283 Çağdaş Yönetim Yaklaşımı ( 2-0 ) 2   SBPZ 284 Kalite Güvence Standartları ( 2-0 ) 2
Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişim süreci, Yönetim fonksiyonları, Amaçlara göre yönetim, İstisnalarla yönetim, Kalite çemberleri, Stratejik yönetim, Hoshin yönetimi, Amaçlar, sonuçlar ve ödüllerle yönetim, Açık defter yönetimi, Benchmarking, Değişim mühendisliği, Çalışanların yetkilendirilmesi.   Kalite Kavramı. Standart ve Standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli. Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme. Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları. İstatistiksel Dağılımlar. 
SBPZ285 Medya Planlama ( 2-0 ) 2   SBPZ286 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ( 2-0 ) 2
Medya planlama, Medya planlama prosedürleri, Medya seçme, Medya planlamada sorunlar, Medya araçları, Medya planlama hedefleri, Medya analizi, medya stratejisi, Temel ölçüm ve hesaplamalar, izlenme oranı, erişim, frekans, pay, İzleyici analizi ve ölçümleri, Medya satın alma, Verilerin yorumlanmasi, Medya planı hazırlama.   Toplumsal Yapı: Kavramsal Arka Plan, Osmanlı Toplumsal Yapısı ,Türk Modernleşmesi, Atatürk İnkılapları ve Toplumsal Etkileri, Tarihi Süreçte Türkiye’de Siyaset ve Demokrasi , Türkiye’de Bürokrasi, Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Ekonomi Politikaları, Türkiye’de Kentleşme, Türkiye’de Eğitim Sistemi ve Sorunları, Tarihi Süreçte Türk Ailesi, Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler, Bilgi Toplumu ve Türkiye, Küreselleşme, Toplumsal Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Günümüzde Türkiye’de yaşanan Temel Toplumsal Sorunlar.
SBPZ287 Örgütsel Davranış ( 2-0 ) 2   SBPZ288 Sosyal Pazarlama ( 2-0 ) 2
Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar.    Sosyal Pazarlamada Temel Kavramlar, Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sosyal pazarlama, Üçüncü sektörde sosyal pazarlama, Sosyal pazarlama ve Dünyadaki gelişmeler, Sosyal olaylarda sosyal pazarlamanın etkinliği, Sosyal kampanya kavramı ve tasarımı, Sosyal kampanya planlaması, Kampanya yürütme süreci, Kampanya değerlendirme ve sonuç analizleri, Sosyal olay pazarlaması, Sosyal pazarlamada etik, Sosyal pazarlamanın geleceği, Kampanya yürütüm süreci.
SBPZ289 Pazarlama Araştırması ( 2-0 ) 2   SBPZ290 Halkla İlişkiler ( 2-0 ) 2
Pazarlama araştırmasının önemi, Pazarlama araştırması süreci, Pazarlama araştırmasında problemin tanımlanması, Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, Pazarlama araştırmasında birincil ve ikincil veriler, Pazarlama araştırmasında soru ve ölçek türleri, Pazarlama araştırmasında gözlem ve gözlem yöntemleri, Pazarlama araştırmasında deney yöntemi, Verilerin toplanması ve verilerin sınıflandırılması, Verilerin analizi ve yorumlanması, Pazarlama araştırma raporunun hazırlanması.   Bir iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler disiplinine yönelik kavramların tanınması, halkla ilişkilerin işleyiş biçimlerinin açıklanması amaçlanmaktadır.  Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları ele alınacaktır.
SBPZ291 İnovasyon Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBPZ292 İhracat Teknikleri ( 2-0 ) 2
İnovasyon ile ilgili temel kavramlar, İnovasyon türleri, İnovasyon süreci, Örgütlerde inovasyon performansını artırmak için gerçekleşen uygulamalara giriş, Bireysel özellikler, nitelikler ve yeni fikir geliştirme süreci, İnovasyonu destekleyici sosyal ortam, grupların yapısı ve grup süreçleri, İnovasyonu destekleyici örgüt yapısı, İnovasyonu destekleyici örgütsel stratejiler, Üst yönetimin liderliği ve destekleyici liderlik tipleri, İnovasyonu destekleyici örgüt kültürü ve örgüt iklimi, İnovasyonu artırmak için bilgi yönetimi uygulamaları, İnovasyonu artırmak için insan kaynakları yönetimi uygulamaları, Örgütlerde inovasyonun önündeki engeller, Örnek olaylar, başarı öyküleri, sınıf içi tartışmalar ve çözüm önerileri.   Uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak. Uluslararası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak Uluslar arası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak.
SBPZ293 Bilgi İletişim Teknolojileri ( 2-0 ) 2   SBPZ294 Mesleki Yabancı Dil ( 2-0 ) 2
 Belge hazırlayıp biçimlendirmek, Belge denetim yazımlarını kullanmak, Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, Sayfa düzenlemesi yapmak, Belgeyi yazıcıdan çıkarmak, Belge içine tablo oluşturmak, Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak,  Sunum cihazları ve yazılımları tanımak, Veri tabanı programlarını tanımak, Web sayfası işlemleri yapmak, Web sayfası yapmak, Web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek.      Telefonda görüşme, Not alma, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler,  Yüz yüze görüşme, 
        SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim -
    Teorik alınan bilgilerin 30 iş günü içerisinde uygulamaya çevrilmesi.
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
        SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
SBOS201 Çevre Koruma ( 1-1 ) 2   SBOS202 İlk Yardım ( 1-1 ) 2
            Çevre koruma kavramı, insan-çevre ilişkileri, doğal süreçler, topluluk kavramı, peyzaj ve ekosistem kavramları, doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, şehirleşme, yanlış tarımsal uygulamalar ve ormancılık uygulamalarının çevreye verdiği zararlar, su ve hava kirleticilerinin çeşitleri, ozon tükenimi, küresel ısınma, iklim değişikliği, toprak kirliliği, kimyasal pestisitlerin kaynaklı sorunlar, atık yönetiminde yasal çerçeve, nükleer santralller ve çevre tartışmaları, hidroelektrik, rüzgar gücü, alternatif enerji kaynakları, doğa koruma.                  İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tınakılğında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalardında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
SBOS203 Osmanlıca  ( 1-1 ) 2   SBOS204 İnsan ve Toplum ( 1-1 ) 2
              Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesinin alfabesinin öğretilmesi, Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları ve metin çalışmaları, ödeve çalışmalarıya yazma ve okuma tekniğini geliştirmek.                  Bireyin kendini tanıması ve bireyselleşmesi, insan ve toplumsal gruplar, toplumsal grupların özellikleri, toplumsal grupların yapısı ve işleyişi, toplumsal grup çeşitleri, kitle iletişiminin birey üzerindeki etkileri, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilşki, göç, demografik yapı ve nüfus, kentleşme ve toplumsallaşma, modern  ulus devlet ve vatandaşlık, insan-doğa ilişkileri, çevre ve toplum ilişkisi, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, Türkiye'de ve Dünya'da çevre sorunları.
SBOS205 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ( 1-1 ) 2   SBOS206 Girişimcilik ( 4-0 ) 4
               İş sağlığı ve iş güvenliğinin(isig) tarihsel gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenilği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler, isig alanında planlama, iş kazaları ve olayları inceleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetimleri.               Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı , Küçük işletme çeşitleri , ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı , kapasite belirleme ve hukuki yapı), İş Analizi süreci ve İş analizi uygulamaları, örnek uygulamalar
SBOS207 Girişimcilik-I ( 2-0 ) 2   SBOS208 Girişimcilik-II ( 2-0 ) 2
          Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı, Küçük işletme çeşitleri, ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı, kapasite belirleme ve hukuki yapı),                  Girişimcilikte ;İşletme fonksiyonlarının uygulanması (Yönetim,üretim, pazarlama, finans vb) Küçük işletmelerdeki temel sorunlar ve çözümleri, Girişimcilikle ilgili destek sağlayan kuruluşlara, Girişimcilikle ilgili kurumlar ve belgeler ,Örnek uygulamalar.