AMAÇ

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe departmanlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir. Bu programda öğrenim gören öğrenciler, 4 yarıyıllık eğitim-öğretim süreci sonunda muhasebe teorisine hakim olmanın yanı sıra en az iki adet muhasebe paket programını iyi bir şekilde öğrenmekte ve muhasebe ile ilişkili mevzuatlar hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

 

 

KAZANILAN DERECE

Muhasebe Meslek Elemanı

 

 

DERECE SEVİYESİ

Önlisans

 

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Mesleki ve Teknik Lise programlarının muhasebe dallarından mezun öğrencileri, orta öğretim başarı puanlarına göre sınavsız olarak kabul eden programımız; bunun yanı sıra diğer liselerden mezun öğrencileri ise, ÖSYM tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde kabul etmektedir.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Programa kayıt yaptıran bir öğrencinin daha önceden başka bir Meslek Yüksekokulunda okuyarak aldığı dersler varsa, bu derslerden kredileri, AKTS kredileri ve içerikleri uygun olanlar üniversitemizin ve YÖK’ün ilgili yönetmeliklerinde belirtilen kriterlere göre kabul edilerek öğrenci bu derslerden muaf sayılır.

 

 

 YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Toplamda en fazla 100 saat ders alarak tümünü başaran ve bu şekilde 120 AKTS kredisini tamamlayan, bu 120 AKTS’nin 30 AKTS’sini seçmeli derslerden tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

 

PROGRAM PROFİLİ

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programı, muhasebe meslek elemanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, YÖK’ün ve üniversitenin belirlemiş olduğu zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, mesleğe yönelik zorunlu ve mesleki dersler ile seçmeli derslerden oluşmaktadır. 
Zorunlu dersler, YÖK veya üniversite tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. 
Mesleki dersler, mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Mesleki dersler, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. Seçilen meslek derslerinin, süresi, içeriği, ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır. 
Seçmeli dersler, öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilen mesleki ve sosyal içerikli derslerden oluşur. 
Programda uygulanacak meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. Derslerin içerik ve süreleri, yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır. 
Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup, mevcut koşullara göre hazırlanmıştır. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. 
Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı olan iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 

1

Muhasebe teorisini, mesleğinin her alanında iyi bir şekilde kullanır,

2

Varlık ve kaynak unsurlarını kavrayarak, bilanço düzenleme yeterliliğini kazanmak,

3

Mesleki etik ilkelerine uyar,

4

Gelir, gider ve maliyet unsurlarını kavrayarak, gelir tablosu düzenleme yeterliliğini kazanmak,

5

İş hayatında kullanılmakta olan paket programlardan en az iki tanesini çok iyi şekilde kullanır,

6

Muhasebe tekniğini kullanarak, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını düzenleyebilmek, vergi ve yasal yükümlülüklere göre dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilmek,

7

Analitik düşünme becerisini, analiz etme ve yorumlama kabiliyetini geliştirir,

8

Toplumsal duyarlılığı yüksek birey olma özelliği taşırlar ve İnsanlarla iyi iletişim kurarlar,

9

Vergi ve vergi ile ilişkili mevzuatlara hakim olur,

10

Ticaret, üretim ve hizmet işletmelerinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilmek,

11

Farklı sektörlerdeki işletmelerin ( banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak,

12

Muhasebe ilke ve standartlarındaki muhasebe uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak,

13

İşletmelerde e- ticaret, pazarlama, finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olmak,

14

Bilanço ve gelir tablolarını analiz etme ve yorumlama yeterliliğine sahip olmak,

15

Mali tablolardaki bilgilerin doğru ve samimi olması için yapılan denetim faaliyetlerinde görev alma yeterliliğini kazanmak,

16

Öz Kaynak ve yabancı kaynak temini için kullanılan finansal araçların (menkul kıymetlerin) kavranması ve kaynak maliyetlerinin hesaplanması becerisine sahip olmak,

17

Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuatı takip edebilmek ve ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilmek,

18

Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak,

 

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programdan mezun öğrenciler, başta SMMM ve YMM bürolarında yardımcı eleman, kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe departmanlarında ise ön muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Öğrencilerimiz daha staj aşamasında iken stajını yaptığı firmalardan teklif almakta ve işe yerleşmektedirler.

 

 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Önlisans derecesine sahip mezunlar, dilerlerse sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin ilişkili bölümlerinin 3. sınıflarına kayıt yaptırarak lisans öğrenimine de devam edebilmektedirler. 
Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavlarına (DGS) girmek ve yerleşme başarısı sağlamak suretiyle üniversitelerin ilişkili lisans programlarının 3. sınıflarına kayıt yaptırarak lisans öğrenimine devam edebilmektedirler.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

 

 

EĞİTİM ŞEKLİ

Tam Zamanlı