GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
             
I. SINIF GÜZ YARIYILI   I. SINIF BAHAR YARIYILI
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBMV131 Kamu Maliyesi  ( 3-0 ) 3   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
        Kamu maliyesinin konusu, diğer bilim dalları içindeki yeri, kamu ekonomik faaliyetleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri, devlet borçları, Devlet Bütçesi, bütçe kavramı, fonksiyonları, teoriler, bütçe sistemleri, Türk Bütçe Sistemi, çeşitleri, süreci, bütçenin uygulaması          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
SBMV161  Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBMV162 Türk Vergi Sistemi ( 2-0 ) 2
         Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile İlgili kavramlar; Dış ticaret teorileri; Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler; Dış ticarette ödeme şekilleri; Gümrükleme; Kambiyo mevzuatı.           Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi
             
II.SINIF GÜZ YARIYILI   II. SINIF BAHAR YARIYILI
SBMV211 Paket Programlar-I ( 2-1 ) 3   SBMV212 Paket Programlar-II ( 2-1 ) 3
          Paket programın kurulması, kullanıcı tanımlanması, şirket açılması, şirket bilgilerinin değiştirilmesi, Paket programında alt hesap oluşturma, muhasebe fiş işlemleri, cari takibi, stok işlemleri, stok kartı açma, toplu stok girişi, stok takibi, sabit kıymet kartı tanımlama, sabit kıymet girişi, sabit kıymet takibi, mizan oluşturma             Paket programında çek-senet takibi, banka işlemleri, işyeri tanımlama, işyerine personel tanımlama, personelin bodrasunun çıkarılması, bodronun muhasebeleştirilmesi, personel çıkış işlemleri, dönem sonu maliyet yansıtma işlemleri, dönem sonu sonuç hesaplarına intikal işlemleri, bilanço ve gelir tablosu raporlama işlemleri, yevmiye defteri, defteri kebir ve muavin defter hazırlama ve dökümü, beyanname hazırlama
SBMV221 Mali Tablolar Analizi ( 1-1 ) 2   SBMV222 Finansal Yönetim ( 3-0 ) 3
            Bilanço düzenlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyet tablosunu düzenlemek, fon akım tablosunu düzenlemek, nakit akım tablosunu düzenlemek, kar dağıtım tablosunu düzenlemek, öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek, yatay analiz yapmak, dikey analiz yapmak, trend analizi yapmak, rasyo analizi yapmak, fon akış analizi yapmak                Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, finansal analiz fonksiyonu, finansal planlama fonksiyonu, finansal yönetim fonksiyonu; işletmelerde nakit yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi, işletmelerde fonlama fonksiyonu, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fon kaynakları, işletmelerde risk yönetimi ve riskten korunma teknikleri
SBMV231 Maliyet Muhasebesi ( 2-1 ) 3   SBMV232 Muhasebe Denetimi ( 2-0 ) 2
         İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak, işçilik maliyetini hesaplamak, genel üretim maliyetlerini hesaplamak, birinci dağıtımı yapmak, ikinci dağıtımı yapmak, sipariş maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak, 7/B seçeneğine göre kayıt yapmak             Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak, denetim standartlarını ayırt etmek, iç kontrol yapmak, denetim testleri ve planlaması yapmak, denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak, bilanço ve gelir tablosunu denetlemek, denetim raporu oluşturmak
SBMV241 Şirketler Muhasebesi ( 2-0 ) 2   SBMV242 DışTicaret İşlemleri Muhasebesi ( 2-0 ) 2
         Şirket tanımı, türleri, şirketler muhasebesinin kapsamı, Kolektif şirket kuruluş işlemleri. Kolektif şirketlerde sermaye artırımı-azaltılması (sermaye değişiklikleri), Kolektif şirket faaliyet sonuçlarının dağıtımı-tasfiye işlemleri, Kolektif şirket tasfiye örnek uygulama çalışmaları, Adi Komandit şirket, kuruluş sermaye değişiklikleri, Komandit şirket kar dağıtımı, uygulama çalışmaları, AŞ, tanımı-özellikleri, kuruluş işlemleri, organları, AŞ’lerde sermaye değişiklikleri,menkul kıymet ihracı, kar dağıtımı, AŞ’lerde tasfiye işlemleri ve muhasebe uygulama çalışmaları, Ltd.Şirket-tanım-özellikleri, kuruluş işlemleri, yönetim organları, sermaye değişiklikleri, kar dağıtımı, tasfiye işlemleri             Dış ticarette hesap planı, kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, leasing, factoring, Eximbank kredisi, ihracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticaret işlemlerinde KDV, dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemlerinde KDV
SBMV251 Vergi Hukuku ( 2-0 ) 2   SBMV252 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( 2-0 ) 2
           Vergi hukukunun alt dalları, vergi usul hukuku, mükellefin hakları, mükellefin ödevleri, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, vergi alacağını ortafan kaldıran faktörler, vergi cezasını ortadan kaldıran faktörler, vergi alacağının cebri tahsili.             İş sözleşmesi düzenlemek, iş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, iş ilişkisini sonlandırmak, sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek
        MUP200 Mesleki Uygulama Projesi -
    Bir akademik danışmanın gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini arttırmayı hedefler. 
             
SEÇMELİ DERSLER
SBMV271 İnşaat Muhasebesi ( 2-0 ) 2   SBMV272 Para ve Banka ( 2-0 ) 2
           İnşaat firması kuruluş işlemlerini yapmak, inşaat firması hesap planı oluşturmak, taahhüt maliyetlerini belirlemek, taahhüt işlemlerini muhasebeleştirmek, özel (Yap-Sat) inşaat maliyetlerini belirlemek, özel (Yap-Sat) inşaat İşlemlerini muhasebeleştirmek            Finansal sistemin yapısı; Finansal piyasalar, kurumlar ve araçlarla ilgili genel bilgiler; Paranın özellikleri ve fonksiyonları; Faiz oranının oluşumu; Sermaye piyasası ile Para piyasası arasındaki ilişkiler,  Ticari Banka davranışının analizi; Merkez Bankasının para politikası uygulama süreci; Ticari Bankaların kaydi para yaratma sürecinin analizi; Para talebi teorileri. 
SBMV273 Genel İşletme ( 2-0 ) 2   SBMV274 Ticari Belgeler ( 2-0 ) 2
         İşletme tanımı, özellikleri, fonksiyonları, İçsel Büyüme, Dışsal Büyüme, İşletmelerde Etik Yönetim, İşletmelerde yatırım planları ve üretim, İşletmelerde Pazarlama ve Satış, İşletme Başarısızlıkları              Ticari kazancın tespit usulleri, birinci sınıf tacir, ikinci sınıf tacir, vergiden muaf esnaf, tutulması zorunlu defterler, VUK' tan kaynaklanan belgeler, TTK' dan kaynaklanan belgeler, beyanname türleri, beyanname düzenleme
SBMV275 Banka Muhasebesi ( 2-0 ) 2   SBMV276 İletişim ( 2-0 ) 2
          Ticari bankaların yapmış olduğu mevduat, kredi ve bankacılık hizmetlerinden alınan - verilen faiz ve komisyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve ilişkili mevzuat           Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel(formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan(informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak
SBMV277 Mesleki Yabancı Dil-I ( 2-0 ) 2   SBMV278 Mesleki Yabancı Dil-II ( 2-0 ) 2
        Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, genel muhasebe terminolojisi ve teknik terimler, satış işlemleri, fatura, fiyat, ödeme, nakit ve kıymetli evrak, alacaklar, varlıklar, öz ve yerel kaynaklarla ilgili terimler              Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, defterler, finansal tablolar, bilanço, gelir tablosu, fon alım tabloları, oranlar, teslim şekilleri, döviz-kur bilgileri ile ilgili terimler, 
SBMV279 Vergi Muhasebeleri ve Uygulamaları ( 2-0 ) 2   SBMV280 Araştırma Yöntem ve Teknikleri ( 2-0 ) 2
          Vergi usul kanunundan kaynaklanan değerleme yöntemleri ve işletmede kayıtlı olan varlık ve yükümlülükleri değerleme, bunları muhasebeleştirme işlemleri               Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma
SBMV281 ElektronikTicaret ( 2-0 ) 2   SBMV282 Teknoloji Kullanımı ( 2-0 ) 2
             E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri, E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü, internet ortamında yayınların hukuki yönü, elektronik haberleşmenin hukuki yönü, elektronik imza uygulamasının hukuki yönü, ticaret kavramı ve önemi, E-ticaret araçları, web tanıtımı, web programları, web program kurulumu, web sayfasının satıştaki yeri ve önemi   Büro teknolojisi kurmak ve kullanmak, iletişim teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, otomasyon teknolojisi, internet kullanımı,web hizmetleri, çeşitli teknolojik hizmetler
SBMV283 İstatistik ( 2-0 ) 2   SBMV284 Kalite Güvence Standartları ( 2-0 ) 2
        Verileri toplamak, verileri serilere dönüştürmek, serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, olasılıkları hesaplamak, raslantısal değişkenlerle analiz yapmak, örnekleme yapmak, test türlerini uygulamak, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek, indeks hesaplamaları yapmak            Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetim sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite ve kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar
SBMV285 Ofis Programları-I ( 2-0 ) 2   SBMV286 Ofis Programları-II ( 2-0 ) 2
            Belge hazırlayıp biçimlendirmek, belge denetim yazımlarını kullanmak, belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, sayfa düzenlemesi yapmak, sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, belgeyi yazıcıdan çıkarmak, belge içine tablo oluşturmak, belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, klavye hızlı erişim fonksiyonlarını tanımlamak, özgeçmiş hazırlamak, dilekçe yazmak, resmi yazı yazmak, tablo ve grafik oluşturmak, tablolarda hesaplama yapmak           Belge hazırlayıp biçimlendirmek, belge denetim yazımlarını kullanmak, belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, sayfa düzenlemesi yapmak, sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, belgeyi yazıcıdan çıkarmak, belge içine tablo oluşturmak, belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, klavye hızlı erişim fonksiyonlarını tanımlamak, özgeçmiş hazırlamak, dilekçe yazmak, resmi yazı yazmak, tablo ve grafik oluşturmak, tablolarda hesaplama yapmak
SBMV287 Bilgi İletişim Teknolojileri ( 2-0 ) 2   SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim -
          İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları/forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, internet ve kariyer, grafikler, işlem tablosu, formüller, fonksiyonlar, sunu hazırlama   Teorik alınan bilgilerin 30 iş günü içerisinde uygulamaya çevrilmesi.
SBMV289 Dosyalama ve Arşivleme ( 2-0 ) 2        
         Gelen belgeler, giden belgeler, dosyalama sistemleri, belge değişim süreci, elektronik belgelerle işlem yapma, elektronik belgeyi koruyucu önlemler, dijitalleştirme, elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha, arşiv tanımı ve çeşitleri, kayıt sistemi, arşivden dosyayı ödünç verme sistemleri, sektör tanımları ve sınıflandırılması    
SBMV291 Finansal Yatırım Araçları ( 2-0 ) 2    
           Para piyasası, sermaye piyasası, para piyasası yatırım araçları, sermaye piyasası yatırım araçları, vadeli mevduat, yatırım fonu işlemleri, değerli maden yatırımları, Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, hisse senedi ve tahvil değerleme        
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
        SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
SBOS201 Çevre Koruma ( 1-1 ) 2   SBOS202 İlk Yardım ( 1-1 ) 2
            Çevre koruma kavramı, insan-çevre ilişkileri, doğal süreçler, topluluk kavramı, peyzaj ve ekosistem kavramları, doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, şehirleşme, yanlış tarımsal uygulamalar ve ormancılık uygulamalarının çevreye verdiği zararlar, su ve hava kirleticilerinin çeşitleri, ozon tükenimi, küresel ısınma, iklim değişikliği, toprak kirliliği, kimyasal pestisitlerin kaynaklı sorunlar, atık yönetiminde yasal çerçeve, nükleer santralller ve çevre tartışmaları, hidroelektrik, rüzgar gücü, alternatif enerji kaynakları, doğa koruma.                  İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tınakılğında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalardında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
SBOS203 Osmanlıca  ( 1-1 ) 2   SBOS204 İnsan ve Toplum ( 1-1 ) 2
              Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesinin alfabesinin öğretilmesi, Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları ve metin çalışmaları, ödeve çalışmalarıya yazma ve okuma tekniğini geliştirmek.                  Bireyin kendini tanıması ve bireyselleşmesi, insan ve toplumsal gruplar, toplumsal grupların özellikleri, toplumsal grupların yapısı ve işleyişi, toplumsal grup çeşitleri, kitle iletişiminin birey üzerindeki etkileri, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilşki, göç, demografik yapı ve nüfus, kentleşme ve toplumsallaşma, modern  ulus devlet ve vatandaşlık, insan-doğa ilişkileri, çevre ve toplum ilişkisi, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, Türkiye'de ve Dünya'da çevre sorunları.
SBOS205 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ( 1-1 ) 2   SBOS206 Girişimcilik ( 4-0 ) 4
               İş sağlığı ve iş güvenliğinin(isig) tarihsel gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenilği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler, isig alanında planlama, iş kazaları ve olayları inceleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetimleri.               Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı , Küçük işletme çeşitleri , ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı , kapasite belirleme ve hukuki yapı), İş Analizi süreci ve İş analizi uygulamaları, örnek uygulamalar
SBOS207 Girişimcilik-I ( 2-0 ) 2   SBOS208 Girişimcilik-II ( 2-0 ) 2
          Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı, Küçük işletme çeşitleri, ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı, kapasite belirleme ve hukuki yapı),                  Girişimcilikte ;İşletme fonksiyonlarının uygulanması (Yönetim,üretim, pazarlama, finans vb) Küçük işletmelerdeki temel sorunlar ve çözümleri, Girişimcilikle ilgili destek sağlayan kuruluşlara, Girişimcilikle ilgili kurumlar ve belgeler ,Örnek uygulamalar.