GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS-BANKACILIK  VE  SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK  PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
             
I. SINIF GÜZ YARIYILI   I. SINIF BAHAR YARIYILI
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.   Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.           Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.   Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
SBBS131 Bankacılığa Giriş  ( 3-0 ) 3   SBBS132 Sigortacılığa Giriş  ( 3-0 ) 3
Bankacılıkta temel kavramlar ve prensipler; Türkiye’de ve dünyada bankanın tarihsel gelişimi ve bunu etkileyen faktörler; Bankaların çeşitleri ve kuruluşları; Bankacılıkta şube ve organizasyon yapıları; Kamu ve özel bankalar ve Merkez Bankasının yapıları.   Sigortacılıkta temel kavramlar ve temel prensipler; Türkiye'de ve dünyada sigortanın tarihi gelişimi ve bunu etkileyen faktörler; Sigorta süreci; Sigorta teklifi. 
             
II.SINIF GÜZ YARIYILI   II. SINIF BAHAR YARIYILI
SBBS211 Banka İşlemleri-I ( 3-0 ) 3   SBBS212 Banka İşlemleri-II ( 3-0 ) 3
         Türkiye'de bankalarla ilgili mevzuat; Mevduatla ilgili tanım, kavram, yükümlülükler ve mevduat hesaplarının açılması; Mevduat sertifikaları; Çekli işlemler, Senetler, iskonto ve iştirası; Havale ve EFT işlemleri Kiralık kasalarla ilgili işlemler; Hisse senedi alım satımı, Hazine bonoları, yatırım fonları; Kredi kartları; Atm Makineleri, telefon bankacılığı, otomatik ödeme.        Temel kredi bilgileri; Kredi çeşitleri; ithalat, ihracat kredileri; Yabancı paralı krediler; Mredi taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsisi; Teminat mektubu verilmesi; Yabancı para işlemleri; döviz hesapları; Takas işlemleri; Sigorta işlemleri.
SBBS221 Sigortacılık İşlemleri-I ( 3-0 ) 3   SBBS222 Sigortacılık İşlemleri-II ( 3-0 ) 3
      Kaza sigortaları; Yangın sigortaları; Nakliyat sigortaları; Mühendislik sigortaları; Sigorta türlerine göre poliçe uygulamaları.          Hayat sigortaları; Özel emeklilik sigortaları; Özel sağlık sigortaları; Ölüme bağlı sigortalar; Sigorta türlerine göre poliçe doldurma uygulamaları. 
SBBS231 Sigortacılık Hukuku ( 2-0 ) 2   SBBS232 Para Banka ( 2-0 ) 2
      Temel bilgiler; Sigorta türleri, sigorta akdi ve sigortanın konusu; Tarafların borç ve yükümlülükleri; Akdin devri; Halefiyet; Zamınaşımı ve akdin sona ermesi ile ilgili diğer konular.          Finansal sistemin yapısı; Finansal piyasalar kurumlar ve araşlarla ilgili bilgiler; Paranın özellikleri fonksiyonları; Faiz oranının oluşumu; Tahvil piyasası ile para piyasası arasındaki ilişkiler.Faiz oranının oluşumu ve hesaplamaları; Ticari banka davranışının analizi; Merkez bankasının para politikası uygulama süreci; Ticari bankaların kaydi para yatırma sürecinin analizi; Para talebi teorileri.
SBBS251 Banka Muhasebesi ( 1-1 ) 2   SBBS242 Hasar İşlemleri  ( 2-0 ) 2
    Banka ile ilgili temel kavramlar ve kuruluş işlemleri; Bankaların kaynak sağlama ve muhasebe işlemleri; Bankada yapılan kredi işlemleri; bankada yapılan kambiyo işlemleri; Bankada yapılan hizmet işlemleri.          Sigortacılık türlerinde hasar ihbarı; İlgili branşların şartlarına göre hasar expertiz tayıni ve işlemleri; Hasar halinde sigortalının yapması gereken işlemler; Hasar tazminatının ödenmesi ve uygulamalar.
SBBS261 Finansal Yönetim ( 2-1 ) 3    SBBS252 Sigortacılık Muhasebesi  ( 2-0 ) 2
Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları (Oranlar); İşletme sermayesi yönetimi; Yatırım (Sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları; Kaynak maliyeti.         Sigorta muhasebesinin konusu ve özellikleri. Sigorta işletmelerinde muhasebenin amaçları ve işlemleri. Sigorta şirketlerinde tek düzen hesap planı ve bu hesap planında yer alan aktif ve pasi hesaplar ile Gelir ve Gider hesaplarının çalışma şekli.
        MUP200 Mesleki Uygulama Projesi -
    Bir akademik danışmanın gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini arttırmayı hedefler. 
             
SEÇMELİ DERSLER
SBBS271 Elektronik Bankacılık ( 2-0 ) 2   SBBS272 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ( 2-0 ) 2
Elektronik para, elektronik ticaret,elektronik bankacılık, elektronik bankacılık ve elektronik para faaliyetlerinde riskler.   Türk dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatı; Dış ticaret işlemlerinde hesap plânı; Döviz menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; İthalât ve ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi. 
SBBS273 Dış Ticaret Finansmanı ( 2-0 ) 2   SBBS274 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( 2-0 ) 2
Dış ticaretin finansmanında kullanılan banka kaynaklı krediler, yabancı kaynaklı krediler; Türkiye’de yerleşik kişilerin borçlu sıfatıyla sağladığı krediler; İthalat akreditifleri; İhracaat akreditif teyit kredisi; Kontrgarantiye istinaden verilen teminat mektupları.             İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırmak, İş ilişkisini sonlandırmak, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek.
SBBS275 Kredilendirme Teknikleri ve Süreci ( 2-0 ) 2   SBBS276 Sermaye Piyasası İşlemleri ( 2-0 ) 2
Kredi sürecinin tanımı; Kredi risk analizi, kredilendirmenin yapılandırılması, proje bazında kredilendirme, Kredi risk yönetimi, sorunlu krediler, kredilerin fiyatlandırılması.   Temel kavramlar; Borsanın tarihi gelişimi ve işlevleri; Sermaye piyasası mevzuatı; Sermaye piyasası kurumları; Sermaye piyasası faaliyetleri; Sermaye piyasası araçları (Menkul Kıymetler); Menkul kıymetler piyasasının işleyişi; Menkul kıymetlere yatırım.
SBBS277 Mesleki Yabancı Dil-I ( 2-0 ) 2   SBBS278 Mesleki Yabancı Dil-II ( 2-0 ) 2
Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme   Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.
SBBS279 Pazarlama İlkeleri ( 2-0 ) 2   SBBS280 Finansal Yatırım Araçları ( 2-0 ) 2
         Temel kavramlar, Tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar; Pazar bölümlendirme ve hedef pazarseçimi; Mamü; Dağıtım Kanalları ve fiziksel dağıtım; Tutundurma; pazarlama araştırması; Pazarlama yöntemi ve uluslararası pazar.   Finansal piyasalar ve finansal yatırım araçlarının tür ve özellikleri; Finansal yatırım araçlarında değer; Değerleme ve yatırım kararı; Finansal yatırım araçlarından oluşturulacak portföyün yönetimi.
SBBS281 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBBS282 Reasürans-Yangın ve Tarım Sig. ( 2-0 ) 2
Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile İlgili kavramlar; Dış ticaret teorileri; Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler; Dış ticarette ödeme şekilleri; Gümrükleme; Kambiyo mevzuatı.   Reasürans ile ilgili genel bilgiler, temel kavramlar, işleyiş, easürans yöntemleri; İhtiyari Reasürans, Bölüşmeli Otomatik Reasürans Anlaşmaları (Kotpar ve Eksedan), Reasürans Primi, Reasürans Komisyonu, Kar Komisyonu, Hasar ve Hesaplaşma Düzeni, reasürans anlaşmasının sona eriş yöntemleri ve Tahkim, Hasar Fazlası ve Hasar Oranı Fazlası Reasürans Yöntemleri (Excess of Lost ve Stop Lost anlaşmaları), Yangın sigortacılığının temel kural ve prensipleri, Yangın Sigorta Sözleşmesi, Yangın Mali Sorumluluk ve Kira Kaybı Sigortaları, DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası, Özel şekilli yangın sigortaları (Yangın Abonman, İnşaat Yangın, Mutabakatlı Değer Sigortası, Enflasyon Endeksli poliçeler, İlk Ateş sigortası), Yangına Bağlı İş Durması ve Kar Kaybı Sigortası, Türkiye tarımının, tarım sigortaları açısından değerlendirilmesi. Tarımsal faaliyeti etkileyen önemli riskler. TARSİM, Dolu, Sera,Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları ve Su Ürünleri sigortaları.
SBBS283 Toplam Kalite Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBBS284 Sigorta Matematiği ( 2-0 ) 2
Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci; Toplam kalite yönetiminin temel kavramları ve yaklaşımları; Toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri; Toplam kalite yönetiminin Türkiye uygulaması   Sigortacılıkta değerleme problemleri ;Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması ve prim tahsilatı.
SBBS285 Türk Vergi Sistemi ( 2-0 ) 2   SBBS286 Risk Yönetimi ( 2-0 ) 2
    Ticari kazancı hesaplamak. Zirai kazancı hesaplamak. Muhtasar beyanname düzenlemek. KDV Beyannamesi düzenlemek. Serbest Meslek kazançlarını hesaplamak.Gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarını hesaplamak.  Diğer kazanç ve ve iratları hesaplamak.Yıllık Gelir,  kurumlar ve KDV beyannamelerini düzenlemek. Diğer vergi ve beyannameleri düzenlemek.    Riziko  kavramı ve yönetimi; Yatırımın geri dönmeme riski ve yönetimi; Faiz oranı değişim riski; Hisse senetleri fiyat değişim riski; Kambiyo riskleri ve yönetimi; Likidite riskleri ve yönetimi; Diğer pazar riskleri ve yönetimi; Risk kabul politikaları; Riziko teftişi; Reasürans; Koasürans; Konservasyon;  Retrosesyon.
SBBS287 Mali Tablo Analizi ( 2-0 ) 2   SBBS 288 Kalite Güvence Sandartları ( 2-0 ) 2
      Bilanço düzenlemek,Gelir tablosu düzenlemek, Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, Fon Akım Tablosunu düzenlemek, Nakit Akım Tablosunu düzenlemek, Kar Dağıtım tablosunu düzenlemek. Öz kaynak değişim tablosunu düzenlemek.Yatay ve Dikey analiz yapmak.Trend ve rasyo analizi yapmak.Enflasyon ortamında bilanço ve Gelir tablosu düzenlemek.              Kalite kavramı, Standart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Stratejik yönetim,Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Efqm mükemmellik modeli.
SBBS289 Müşteri İlişkileri ( 2-0 ) 2   SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim -
         Müşteriler ile iletişim, Müşterileri sınıflandırmak, Online tüketici davranışları, Geleneksel tüketici davranışları, Randevu ve ağırlama, Müşteri değeri yaratmak, Müşteri memnuniyeti, Müşteri şikayetleri.   Teorik alınan bilgilerin 30 iş günü içerisinde uygulamaya çevrilmesi.
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
        SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
SBOS201 Çevre Koruma ( 1-1 ) 2   SBOS202 İlk Yardım ( 1-1 ) 2
            Çevre koruma kavramı, insan-çevre ilişkileri, doğal süreçler, topluluk kavramı, peyzaj ve ekosistem kavramları, doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, şehirleşme, yanlış tarımsal uygulamalar ve ormancılık uygulamalarının çevreye verdiği zararlar, su ve hava kirleticilerinin çeşitleri, ozon tükenimi, küresel ısınma, iklim değişikliği, toprak kirliliği, kimyasal pestisitlerin kaynaklı sorunlar, atık yönetiminde yasal çerçeve, nükleer santralller ve çevre tartışmaları, hidroelektrik, rüzgar gücü, alternatif enerji kaynakları, doğa koruma.                  İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tınakılğında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalardında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
SBOS203 Osmanlıca  ( 1-1 ) 2   SBOS204 İnsan ve Toplum ( 1-1 ) 2
              Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesinin alfabesinin öğretilmesi, Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları ve metin çalışmaları, ödeve çalışmalarıya yazma ve okuma tekniğini geliştirmek.                  Bireyin kendini tanıması ve bireyselleşmesi, insan ve toplumsal gruplar, toplumsal grupların özellikleri, toplumsal grupların yapısı ve işleyişi, toplumsal grup çeşitleri, kitle iletişiminin birey üzerindeki etkileri, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilşki, göç, demografik yapı ve nüfus, kentleşme ve toplumsallaşma, modern  ulus devlet ve vatandaşlık, insan-doğa ilişkileri, çevre ve toplum ilişkisi, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, Türkiye'de ve Dünya'da çevre sorunları.
SBOS205 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ( 1-1 ) 2   SBOS206 Girişimcilik ( 4-0 ) 4
               İş sağlığı ve iş güvenliğinin(isig) tarihsel gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenilği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler, isig alanında planlama, iş kazaları ve olayları inceleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetimleri.               Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı , Küçük işletme çeşitleri , ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı , kapasite belirleme ve hukuki yapı), İş Analizi süreci ve İş analizi uygulamaları, örnek uygulamalar
SBOS207 Girişimcilik-I ( 2-0 ) 2   SBOS208 Girişimcilik-II ( 2-0 ) 2
          Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı, Küçük işletme çeşitleri, ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı, kapasite belirleme ve hukuki yapı),                  Girişimcilikte ;İşletme fonksiyonlarının uygulanması (Yönetim,üretim, pazarlama, finans vb) Küçük işletmelerdeki temel sorunlar ve çözümleri, Girişimcilikle ilgili destek sağlayan kuruluşlara, Girişimcilikle ilgili kurumlar ve belgeler ,Örnek uygulamalar.