GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
             
I. SINIF GÜZ YARIYILI   I. SINIF BAHAR YARIYILI
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBDT142 Lojistik ( 2-1 ) 3
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.   Lojistik ile ilgili temel kavramlar; Taşıma Yöntemleri; Taşımacılık Belgelerinin Düzenlenmesi; Taşımacılık Belgelerinin Düzenlenmesi; Lojistik Faaliyetleri ; Nakliye İşlemleri;
E ve F Grubu Teslim Şekilleri; C Grubu Teslim Şekilleri; D Grubu Teslim Şekilleri; Lojistikte sigortacılık işlemleri; Lojistikte sigortacılık uygulamaları;
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBDT152 Dış Ticaret İşlemleri-II ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar; İhracat Mevzuatı;  İthalat Mevzuatı; İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri ; Özellik Arz Etmeyen İhracat; Özellik Arz Eden İhracat; İhracat Sürecinin Aşamaları; İthalatta Kayıt İşlemleri;  İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları
SBDT151 Dış Ticaret İşlemleri-I ( 3-0 ) 3   SBDT172 Elektronik Ticaret ( 2-1 ) 3
Ticari Belgeler ; Taşıma Belgeleri; Dolaşım Belgeleri; Diğer Belgeler; E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri; D Grubu Teslim Şekilleri; Peşin Ödeme; Mal Mukabili; Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri; Akredif; Akredif; Akredif   Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar; Elektronik Ticaret Mevzuatı; Elektronik Sözleşmeler; Elektronik İmza; Elektronik Ticaret Araçları; Elektronik Ticaret Uygulamaları, Elektronik Ticaret Yöntemleri; Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri; 
SBDT161 Gümrük İşlemleri ( 2-0 ) 2   SBDT182 Dış Ticarette Sigorta ( 3-0 ) 3
Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar; Gümrük Mevzuatı; Gümrüklerde Temsil Yöntemleri; Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli; Gümrük Vergilerinin Hesaplanması; Eşyanın Menşei; Eşyanın Gümrük Kıymeti; Gümrük Rejimleri; Eşyanın Gümrüğe Sunulması; Gümrükçe Onaylanmış İşlem
Gümrük Beyan Yöntemleri; Eşyanın Muayenesi; Eşyanın Tahlili ve Teslimi
  Sigorta genel kavramı, sözleşmesi, Nakliyat sigortaları ve türleri, Nakliyat emtea sigortası genel şartları,  İngiliz sigorta enstitüsü kloz takımlarının incelenmesi,  İngiliz sigorta enstitüsü kloz takımlarının incelenmesi (devam),  Sigorta fiyatını etkileyen faktörler ve fiyatın oluşumu,  Emtea teklifnamesinin düzenlenmesi ve prim hesaplaması,  Kara, hava ve deniz mal taşımacılığına örnek fiyat tesbiti ve prim hesapları,  Kıymet nakliyat sigortası genel şartlarının incelenmesi,  Kıymet nakliyat sigortası teklifname düzenlenmesi, fiyat tesbiti ve prim hesapları,  Tekne sigortası genel şartlarının incelenmesi, Tekne sigortası kloz takımlarının incelenmesi b-Tekne sigortası teklifnamesinin düzenlenmesi, fiyat tesbiti ve prim hesabı, Sorumluluk sigortaları.
             
II.SINIF GÜZ YARIYILI   II. SINIF BAHAR YARIYILI
SBDT211 Uluslararası İktisat  ( 2-0 ) 2   SBDT212 Bankacılık ve Kambiyo ( 3-0 ) 3
Uluslararası Ticaret Teorisi; Uluslararası iktisatın nedenleri;  Merkantilistler ve Fizyokratlar; Klasik Ticaret Teorileri; Mutlak üstünlükler teorisi; Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi; Faktör Donatım Teorisi, Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri; Varlık teorisi; Kanal teorisi; Teknolojik açık teorisi; Malların hayat seyri teorisi; Yetişgin iş gücü teorisi; Gelir ve tercihlerde benzerlik teorisi; Ölçek ekonomileri teorisi; Monopollü rekabet teorisi; Taşıma giderleri ve uluslararası ticaret teorisi;
Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları; Korumacılığı Savunan Görüşler; Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri;Tarife Dışı  Ticaret Politikası Araçları. 
  Mevduatla İlgili Kavramlar; Kredi ile İlgili Kavramlar; Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar; Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar; Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler; Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler; İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı; İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı; Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı; İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi; Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme; Akreditifli Ödeme ve İşleyişi
Akreditifli Ödemenin Türleri
SBDT221 Uluslararası Pazarlama ( 2-0 ) 2   SBDT222 Uluslararası Finansman ( 2-0 ) 2
Ülkelerin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması; Uluslararası Pazarlamaya İlişkin Temel Kavramları; Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi; Teknolojik Çevre, Uluslararası Pazarlama Ve Kültür İlişkisi; Kültür ve Satınalma Davranışları; Politik ve Yasal Çevre, Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri; Uluslararası Pazarlama Araştırması; Uluslararası Pazarlama Araştırma Süreci; Uluslararası Pazarlama Stratejileri.
 
  Uluslararası Finansal Sistem; Döviz Kuru Politikası; Döviz Piyasası; Döviz Opsiyon İşlemleri, Sermaye Piyasası; Leasing; Factorıng ; Forfaiting; Exımbank Kredileri; Üretime Yönelik Teşvikler; Tanıtıma Yönelik Teşvikler.
SBDT231 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ( 3-0 ) 3   SBDT232 İthalat ve İhracat Uygulamaları ( 3-0 ) 3
Dış ticaret işlemlerinde muhasebe; Dış ticarette hesap planı; Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları; Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları;  Dış ticaret işlemlerinde KDV; Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler; İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; İthalat işlemlerinde KDV    Dış ticarette temel kavramlar;Dış ticarette kullanılan belgeler;Dış ticarette teslim şekilleri;Dış ticarette ödeme şekilleri;İhracat bedelinin tahsili işlemleri;İhracat hesabının kapatılması;İhracat işlemlerinde terkin;İthal mallarının sınıflandırılması;İthalat işlemlerinde vergi;Kambiyo işlemleri,Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler
SBDT241 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ( 3-0 ) 3   SBDT242 Dış Ticarette Paket Programı ( 2-0 ) 2
Ekonomik Entegrasyonlar; Ekonomik Entegrasyon Şekilleri; Ekonomik Entegrasyonların Etkileri; Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar; Avrupa Kıtasındaki Entegrasyonlar;  Diğer Kıtalardaki Entegrasyonlar;  Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar; Uluslararası Finansal Kuruluşlar;   İhracat Entegre Programı; İhracat Sipariş Takibi ; İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama, İhracat Beyannamesinin Hazırlanması ; İhracat İşlemlerinin Takibi; İthalat Entegre Programı; İthalat Sipariş Takibi; İthalat Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili; İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması; İthalata İlişkin Raporlamanın Yapılması;Gümrük Tahakkuk Hesaplaması; G.T. I.P Takibi, Gümrük Belge Uygulamaları; Gümrük Belge Uygulamaları
SBDT261 Mesleki Yabancı Dil-I ( 2-0 ) 2   SBDT262 Mesleki Yabancı Dil-II ( 2-0 ) 2
Telefonda görüşme; Not alma;  Metin okumak;  Yazı yazma
 Yazıyı düzeltme; Ticari yazışmalar; Standart yazılar;Dil farklılıkları; Deyimler; Yüz yüze görüşme;
  Telefonda görüşme; Not alma;  Metin okumak;  Yazı yazma
 Yazıyı düzeltme; Ticari yazışmalar; Standart yazılar;Dil farklılıkları; Deyimler; Yüz yüze görüşme;
        MUP 200 Mesleki Uygulama Projesi -
    Bir akademik danışmanın gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini arttırmayı hedefler. 
 
SEÇMELİ DERSLER
SBDT271 Para Banka  ( 2-0 ) 2   SBDT272 Dış Ticarette Standartlar ( 2-0 ) 2
         Finansal sistemin yapısı; Finansal piyasalar, kurumlar ve araçlarla ilgili genel bilgiler; Paranın özellikleri ve fonksiyonları; Faiz oranının oluşumu; Sermaye piyasası ile Para piyasası arasındaki ilişkiler,  Ticari Banka davranışının analizi; Merkez Bankasının para politikası uygulama süreci; Ticari Bankaların kaydi para yaratma sürecinin analizi; Para talebi teorileri.    Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar; Standardizasyonun Amaç ve İlkeleri ; Standardizasyonun Sağladığı Yararlar; Standardizasyon Çeşitleri; Ulusal Standardizasyon Kuruluşları
Tse’nin Belgelendirme Faaliyetleri; Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları; İhracatta Standardizasyon Uygulamaları; İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeleri; İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri; İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat
 
SBDT273 Dış Ticarette Teşvik  Uygulamaları ( 2-0 ) 2   SBDT274 Finansal Yatırım Araçları ( 2-0 ) 2
İhracatı teşvik mevzuatı ve uygulaması; İhracata yönelik Eximbank kredileri ile diğer finansal kuruluşların sağladıkları krediler; ihracata yönelik Devlet Yardımları; AR-GE yardımları, Pazar araştırması desteğine ilişkin karar, Yurt içi ve dışı fuarlara katılımı destekleme yardımı, Yurt dışı ofis kurma, mağaza açma ve tanıtım faaliyetlerini destekleme yardımı; Teşvik belgesi, KDV ertelemesi, Enerji desteği, KOBİ yatırımlarında devlet yardımları, Dahilde İşleme Rejimi; Diğer İstisnalar; serbest bölgeler; Yabancı sermaye mevzuatı; Yabancı personel çalıştırma, Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarları.              Para piyasası, sermaye piyasası, para piyasası yatırım araçları, sermaye piyasası yatırım araçları, vadeli mevduat, yatırım fonu işlemleri, değerli maden yatırımları, Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, hisse senedi ve tahvil değerleme.
SBDT275 Türk Vergi Sistemi ( 2-0 ) 2   SBDT276 Serbest Bölgeler ( 2-0 ) 2
Gelir vergisi;Kurumlar vergisi;Emlâk vergisi;Veraset ve intikal vergisi ;Motorlu taşıtlar vergisi ;Katma değer vergisi içerikleri ve hesaplama yöntemleri.   Serbest bölgelerin tanımı ;Serbest bölgelerin çeşitleri; Serbest bölgelerin işletmeciliği; Serbest bölgelerde dış ticaret uygulamaları ;Serbest bölgelerde kullanılan belgeler; Serbest bölgeler mevzuatı; Serbest bölgeler muhasebe uygulamaları; Serbest bölgeler sosyal güvenlik uygulamaları; Serbest bölgeler vergi uygulamaları 
SBDT277 İletişim  ( 2-0 ) 2   SBDT278 Finansal Yönetim ( 2-0 ) 2
İletişim Kavramları, İletişim Süreci, İletişim Türleri, İletişim engelleri ve aşma Yolları, Örgütlerde İletişim, Örgütsel İletişimin İşleyişi, Örgütsel İletişimin İşleyişi, Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi, Örgütsel İletişimin Ağ Modelleri Ve Teknolojileri                Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, finansal analiz fonksiyonu, finansal planlama fonksiyonu, finansal yönetim fonksiyonu; işletmelerde nakit yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi, işletmelerde fonlama fonksiyonu, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fon kaynakları, işletmelerde risk yönetimi ve riskten korunma teknikleri
SBDT279 Türkiye Ekonomi ve AB ( 2-0 ) 2   SBDT280 Kalite Yönetim Sistemleri ( 2-0 ) 2
Türkiye Ekonomisine Kısa Bakış; Türkiye Ekonomisinin Sosyo –Ekonomik Göstergeleri; Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi; Sanayi Sektörü; Tarım Sektörü; Türkiye’de Dış Ticaretinin Genel Yapısı; Türkiye’de Dış Ticaretinin Genel Yapısı; Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülkelere Göre Dağılımı; AB’nin Tarihi Gelişimi; AB’nin Genişleme Süreci; AB’nin Kurumları; Türkiye AB İlişkileri; Türkiye AB İlişkileri; Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret   Kalite kavramı, Standart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, , Stratejik yönetim , Stratejik yönetim , Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, , Efqm mükemmellik modeli, 
SBDT281 Bilgi İletişim Teknolojileri ( 2-0 ) 2   SBDT282 Araştırma Yöntem ve Teknikleri ( 2-0 ) 2
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı; Elektronik Posta Yönetimi; Haber Grupları / Forumlar; Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama; Elektronik Ticaret; Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş; İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık; İşlem Tablosu ; Formüller Ve Fonksiyonlar; Grafikler; Sunu Hazırlama; Tanıtıcı Materyal Hazırlama.   Araştırma Konularını Seçme; Kaynak Araştırması Yapma;  Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme; Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme; Sunuma Hazırlık Yapma; Sunumu Yapma.
SBDT283 Dış Ticarette Vergi Uygulamaları ( 2-0 ) 2   SBDT284 Kalitesi Güvencesi ve Standarlar ( 2-0 ) 2
Dış ticaret üzerine konulan vergilerin amaçları, Dış ticaret üzerine konulan vergilerin etkileri, İthalat ve ihracatta alınan vergiler, Ticari kazancın hesaplanması, Muhtasar beyanname, KDV beyannamesi, Serbest meslek kazançlarını hesaplamak, Gayrımenkul sermaye iradı, Memkul sermaye iradı, Diğer kazanç ve iratlar, Gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergiler, Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek, Diğer beyannameler, Dış ticaret üzerine konulan vergilerin etkileri.   Kalite Kavramı; Standart ve  Standardizasyon; Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi; Yönetim kalitesi ve standartları; Çevre standartları; Kalite yönetim sistemi modelleri; stratejik yönetim; Yönetime katılma,  Süreç yönetim sistemi; Kaynak yönetimi sistemi;  Efqm mükemmellik modeli; Üretimde kalite kontrolü; Muayene ve örnekleme; Toplam kalite kontrol
 
SBDT285 Müşteri İlişkileri Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBDT286 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( 2-0 ) 2
Müşteriler ile iletişim kurmak. Online tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak. Müşterilerin sınıflandırılmasına yardımcı olmak. Geleneksel tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak. Randevu düzenlemek ve izlemek. Müşteriyi ağırlamak. Müşteri değeri yaratmak konusunda katkı sağlamak. Müşteri memnuniyetinin ölçümüne katkı sağlamak. Müşteri şikayetleri yönetimine katkı sağlamak.   İş sözleşmesi düzenlemek; İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek; İş ilişkisini sonlandırmak; Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek; 4/1-a belgeleri düzenlemek, İkazları,; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği; Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları; Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları; Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları.
SBDT287 Mesleki Yazışma Teknikleri ( 2-0 ) 2   SBDT288 Pazarlama İlkeleri ( 2-0 ) 2
Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler ; Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler; İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri ; İş Mektuplarının Yazılması; Yazı Düzenleme ve  Telefon Görüşmeleri, İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri; Uluslararası Ticari Kısaltmalar; Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar  ; Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar; Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri; Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları; Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar ;Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar;Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar,   Pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, Pazarlama Sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazar bölümlemesi, Hedef Pazar, Pazar Konumlandırması ve pazarlama Bileşimi Pazarlamanın Mikro Çevresi Pazarlamanın Makro Çevresi Ürün Kavramı ve ürün sınıflandırmaları Ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci Marka, ambalaj, etiket, kalite, garanti Fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri Fiyat farklılaştırma, psikolojik fiyatlandırma stratejileri Dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri dolaylı ve dolaysız dağıtım ve dağıtım kanalında bütünleşme stratejileriToptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım İletişim süreci ve reklam, satış özendirici araçlar Satış yönetimi ve kişisel satış.
        SBED 200 Endüstriye Dayalı Öğrenim -
    Teorik alınan bilgilerin 30 iş günü içerisinde uygulamaya çevrilmesi.
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
        SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
SBOS201 Çevre Koruma ( 1-1 ) 2   SBOS202 İlk Yardım ( 1-1 ) 2
            Çevre koruma kavramı, insan-çevre ilişkileri, doğal süreçler, topluluk kavramı, peyzaj ve ekosistem kavramları, doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, şehirleşme, yanlış tarımsal uygulamalar ve ormancılık uygulamalarının çevreye verdiği zararlar, su ve hava kirleticilerinin çeşitleri, ozon tükenimi, küresel ısınma, iklim değişikliği, toprak kirliliği, kimyasal pestisitlerin kaynaklı sorunlar, atık yönetiminde yasal çerçeve, nükleer santralller ve çevre tartışmaları, hidroelektrik, rüzgar gücü, alternatif enerji kaynakları, doğa koruma.                  İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tınakılğında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalardında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
SBOS203 Osmanlıca  ( 1-1 ) 2   SBOS204 İnsan ve Toplum ( 1-1 ) 2
              Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesinin alfabesinin öğretilmesi, Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları ve metin çalışmaları, ödeve çalışmalarıya yazma ve okuma tekniğini geliştirmek.                  Bireyin kendini tanıması ve bireyselleşmesi, insan ve toplumsal gruplar, toplumsal grupların özellikleri, toplumsal grupların yapısı ve işleyişi, toplumsal grup çeşitleri, kitle iletişiminin birey üzerindeki etkileri, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilşki, göç, demografik yapı ve nüfus, kentleşme ve toplumsallaşma, modern  ulus devlet ve vatandaşlık, insan-doğa ilişkileri, çevre ve toplum ilişkisi, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, Türkiye'de ve Dünya'da çevre sorunları.
SBOS205 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ( 1-1 ) 2   SBOS206 Girişimcilik ( 4-0 ) 4
               İş sağlığı ve iş güvenliğinin(isig) tarihsel gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenilği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler, isig alanında planlama, iş kazaları ve olayları inceleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetimleri.               Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı , Küçük işletme çeşitleri , ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı , kapasite belirleme ve hukuki yapı), İş Analizi süreci ve İş analizi uygulamaları, örnek uygulamalar
SBOS207 Girişimcilik-I ( 2-0 ) 2   SBOS208 Girişimcilik-II ( 2-0 ) 2
          Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı, Küçük işletme çeşitleri, ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı, kapasite belirleme ve hukuki yapı),                  Girişimcilikte ;İşletme fonksiyonlarının uygulanması (Yönetim,üretim, pazarlama, finans vb) Küçük işletmelerdeki temel sorunlar ve çözümleri, Girişimcilikle ilgili destek sağlayan kuruluşlara, Girişimcilikle ilgili kurumlar ve belgeler ,Örnek uygulamalar.