GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
             
I. SINIF GÜZ YARIYILI   I. SINIF BAHAR YARIYILI
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBMK112  Sermaye Piyasası Mevzuatı ( 3-0 ) 3
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.           Menkul Kıymetler ve benzer diğer kavramlar; Menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı; Menkul kıymetleri halka arz olunan Anonim ortaklıklar; Teorik bakış yardımcı kuruluşlar; dogmatik hukuk yönünden sermaye piyasasında yardımcı kuruluşlar.
SBMK161  Sermaye ve Para Piyasaları ( 3-0) 3   SBMK122  Finansal Piyasalar ve Kurumlar ( 4-0 ) 4
Kamu maliyesinin sosyal bilimler içindeki yerini, önemi. Piyasa  kavramı ve çeşitleri, mali piyasa, para ve sermaye piyasaları, sermeye piyasası ile ilgili yasal düzenleme, para ve sermaye piyasalarında faiz hadleri, Türkiye’de faiz hadlerini etkileyen faktörler.              Finnasal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, Mevduat kabul eden banka dışı finansal kurumlar, Mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, Banka dışı finansal kurumlar, ve finansal ürünler.
             
II.SINIF GÜZ YARIYILI   II. SINIF BAHAR YARIYILI
SBMK 211 Borsa İşlemleri-I ( 2-1 ) 3   SBMK 212  Portföy Yönetimi ( 2-0 ) 2
         BİST’in görev ve yetkileri, potasyon v e borsada işlem görme, Hisse senedi piyasası işlemleri, Takas ve Saklama, Tahvil ve bono piyasası işlemleri. Endekler ve uluslar arası Pazar.           Endeks modelleri,  pazarın etkinliği,  sabit getirili menkul kıymetler, makro ekonomi ve sektör analizi, öz sermeye değerleme modelleri, finansal tablo analizi, portföy performans değerleme, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.
SBMK 231  Şirketler Muhasebesi ( 2-0 ) 2   SBMK 222  Borsa İşlemleri-II ( 2-1 ) 3
         Şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi şirketler, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirketlerde birleşme, devir işlemleri ve muhasebesi                Finansal türev ürünlere giriş, futures anlaşmalar, Opsiyonlar, Opsiyon değerleme modelleri,  Opsiyon fiyatının duyarlılığı.
SBMK 241  Hazine ve Borç Yönetimi ( 2-0) 2   SBMK 232  Mali Tablolar Analizi ( 3-0 ) 3
           Hazinenin tanımlanması, Ülkemizde hazinenin kısa tarihçesi, yurtdışında hazine yönetimi,  hazinenin fonksiyonları, nakit dengesini sağlama fonksiyonu, kamu borçlarını yönetme fonksiyonu, paranın istikrarın sağlama ve koruma yöntemi, Mali piyasa            Mali analizin tanımı, kapsamı ve çeşitleri, mali tabloların çeşitleri ve düzenlemesi: Mali analiz teknikleri.
SBMK251 Finansal Yönetim  ( 3-0 ) 3   SBMK 242 Risk Yönetimi ( 2-0) 2
            Finansal Amaç ve Fonksiyonu, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz ve Kontrolü, Başa baş ve Kaldıraç Analizleri, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi.            Tehlike ve risk, Yangın riski, Sorumluluk riski, Mühendislik, İnşaat ve montaj riski, motor riski, İşçi kazalarında risk, nakliyat riskleri, Sanayi ve ticari işletmelerde risk yönetimi. 
SBMK261 Türk Vergi Sistemi ( 2-0) 2   SBMK252 Emlak Değerlemesi ( 2-0) 2
        Ticari kazancı hesaplamak. Zirai kazancı hesaplamak. Muhtasar beyanname düzenlemek. KDV beyannamesi düzenlemek. Serbest meslek kazançlarını hesaplamak. Gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak. Menkul sermaye iratlarını hesaplamak. Diğer kazanç ve İradlar.          Gayrimenkul değerlemesi ile ilgili değer tanımları, yasal düzenlememeler, değerleme uzmanlığı, Gayrimenkul değerine esa teşkil eden unsurlar. Gayrimenkul değerlemesinde dikkate alınması gerekli hususlar.
        MUP 200 Mesleki Uygulama Projesi -
    Bir akademik danışmanın gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini arttırmayı hedefler. 
             
SEÇMELİ DERSLER
SBMK271 Uluslararası İktisat ( 2-0 ) 2   SBMK272 Uluslararası Finansman Yönetimi ( 2-0 ) 2
        Dış ticaretin nedenleri, arz ve talep yönünden dış ticaret teorisi, faktör donatımı teorisi, ekonomik büyüme ve dış ticaret, döviz piyasası, dış ödemeler bilançosu ve milli gelir, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, dünya ticaretinin serbes           Uluslar arası para sistemi; ödemeler bilançosu; döviz piyasası; Uluslar arası finansta temel parite koşulları; kur etkisine açıklık ve kur riskleri; kur etkisinin yönetimi; dış ticaretin finansmanı ve dış ticaret belgeleri; dış ticarette finansman
SBMK273 Türkiye Ekonomisi ( 2-0 ) 2   SBMK274   Sermaye Piyasası Hukuku ( 2-0 ) 2
Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.   Portföy Performansının Ölçülmesi,  Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye Piyasası Araçları,  Aracı Kurumlar,  Aracı Kurumlar, Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunan Diğer Aracılar, Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunan Diğer Aracılar, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Kuruluşu ve Organları, Halka Açık Anonim Ortaklıkların İşleyişi ve Sona Ermesi, Halka Açık Anonim Ortaklıkların İşleyişi ve Sona Ermesi, Yatırımcının Korunmasına İlişkin Esaslar, Yatırımcının Korunmasına İlişkin Esaslar, Tedbirler, İdari ve Cezai Yaptırımlar, Tedbirler, İdari ve Cezai Yaptırımlar.
SBMK275 Müşteri İlişkileri Yönetimi ( 2-0 ) 2   SBMK276   Uluslararası Bankacılık ( 2-0 ) 2
Müşteriler ile iletişim kurmak. Online tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak. Müşterilerin sınıflandırılmasına yardımcı olmak. Geleneksel tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak. Randevu düzenlemek ve izlemek. Müşteriyi ağırlamak. Müşteri değeri yaratmak konusunda katkı sağlamak. Müşteri memnuniyetinin ölçümüne katkı sağlamak. Müşteri şikayetleri yönetimine katkı sağlamak.           Uluslararası bankacılığa geçişi belirleyen faktörler, hizmet birimleri, gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörüne etkileri, uluslar arası bankacılık işlemleri ve faaliyetleri, klasik   uluslar arası bankacılık işlemleri, danışmanlık ve yöneti
SBMK277  Çalışma Psikolojisi ( 2-0 ) 2   SBMK278 Yatırım Psikolojisi ( 2-0 ) 2
İş, Çalışma Yaşamı ve İş Analizi, Personel Secimi, Personel Secimi, Performans Degerlendirmenin Psikolojik Boyutu, İşe Gudulenme, İşe Güdülenme, Personel Egitiminin Psikolojik Boyutlari, Personel Egitiminin Psikolojik Boyutlari,  İŞ çevresi Kosullarinin Psikolojik Boyutlari, İş çevresi Kosullarinin Psikolojik Boyutlari, Toplu Pazarlik Psikolojisi, Toplu Pazarlik Psikolojisi, Emeklilik ve İşsizlik Psikolojisi.   Psikoloji ve finans ilişkisi, Duygualr ve yatırım kararları, risk ve risk algılamaları, Sosyal etkileşim ve yatırım, karar verme.
SBMK279  Finansal Hizmet Pazarlamasaı ( 2-0 ) 2   SBMK280 Mesleki Yabancı Dil-II ( 2-0 ) 2
Pazarlama, hizmetlerin pazarlanması, sınıflandırılması, pazarlama karması elemanları ve hizmet pazarlamasında yeni yaklaşımlar                        Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İşkonto, Uygulamalar, 
SBMK281  Mesleki Yabancı Dil-I ( 2-0 ) 2   SBMK282 Teknik Analiz  ( 2-0 ) 2
Meslek ile ilgili temel ingilizce kavramlar. Uluslar arası finansal piyasalarda en çok kullanılan ingilizce kavramlar ve bunların kullanımı.              Hisse senedi fiyatı, tahmin yaklaşımları, Dow teorisi, temel trendler, ikincil trendler, küçük trendler, grafik çeşitleri, etkinlik testleri, destek ve direnç, grafik formasyonları, dönüşüm formasyonları, üçgenler, hareketli ortalama hesaplama,
SBMK283 Menkul Kıymet Yatırımları ( 2-0 ) 2   SBMK284 Sermaye Piyasasına Bağlı Dış Den. ( 2-0 ) 2
Finansal Piyasaların Organizasyonu, Yapısı, Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması, Yatırım İçin Bilgi Kaynakları, Yatırım Politikarı, Yatırım Şirketleri.   Halka açık şirket, Finansal tabloları, Finansal raporlama standartları. Bağımsız denetim. Bağımsız denetim standartları. Bağımsız denetim teknikleri.
SBMK285 Entegrasyon ve Avrupa Birliği ( 2-0 ) 2   SBMK286 Kalite Güvence Standartları ( 2-0 ) 2
Bu ders daha önce Avrupa Birliği dersi almamış öğrenciler için 1945 sonrası Avrupa Entegrasyonuna bir giriş olacaktır. Öncelikle derste genel olarak entegrasyon teorileri işlenecek, daha sonra Avrupa Birliği entegrasyonu detaylı bir şekilde 5 blok halinde işlenecektir: AB Kimliği ve Değerleri; AB Tarihi; AB Kurumları; AB Politika Sektörleri; AB Genişleme Süreci.   Kalite kavramı ve tanımı, Standardizasyonu, Ekenomik açıdan önemi. Standardizasyonu, üretimde etkileri. Kalite güvence standartları. İso 9000 ve diğer standartlar.
SBMK287 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri ( 2-0 ) 2   SBMK288  Kıymetli Evrak Hukuku ( 2-0 ) 2
Takas saklma ve operasyon işlemlerine ait temel kavramlar, Merkezi kayıt kuruluşları, Faaliyet çalışma ve denetim esasları, Merkezi karşı taraf uygulamaları ile ilgili düzenlemeler, Portföy saklama hizmetleri, Pay piyasası takas işlemleri,   Kıymetli evrak kavramı, devir şekilleri açısından kıymetli evrak, eksik nama yazılı kıymetli evrak, Emre yazılı kıymetli evrak, Hamiline yazılı kıymetli evrak, Tark dönüştürme (Tahvil) Kıymetli evrakta defiler, kıymetli evrakın ziyan ve iptali, Kambiyo senetleri.
        SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim -
    Teorik alınan bilgilerin 30 iş günü içerisinde uygulamaya çevrilmesi.
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
SBOZ101 Muhasebe-I ( 3-1 ) 4   SBOZ102 Muhasebe-II ( 3-1 ) 4
          Muhasebe kavramı, ilkeleri, çeşitleri; Temel muhasebe eşitliği ve bilanço; Muhasebe ile ilgili temel kavramlar; Tek Düzen Hesap Planı hakkında bilgi; Menkul kıymetler-ticari alacaklar ve diğer alacaklar; Stokların incelenmesi; Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler; Devamlı-Aralıklı envanter yöntemi ve örnek çözümler; Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi; Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi; Gelir Tablosu ve örnek çözümler; Örnek çözümler ve uygulama.             Envanter-değerleme tanımı,çeşitleri,nedenleri. Dönen varlıklarda envanter ve değerleme,duran varlıklarda envanter ve değerleme, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda envanter ve değerleme, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir-gider hesaplarının kapatılması, dönem net karının belirlenmesi, maliyet hesapları - 7/A ve 7/B seçeneklerinin incelenmesi, genel uygulama
SBOZ103 Ekonomi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ104 Ekonomi-II ( 3-0 ) 3
Ekonominin temel kavramlarını tanımak. Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak. Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek Tüketici denge oluşumunu analiz etmek Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek. Üretici denge oluşumunu analiz etmek Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek Pİyasa türlerini öğrenmek, Piyasa türlerine göre piyasa dengesini ve karlılık durumlarını öğrenmek.   Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması, Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I ( 3-0 ) 3   SBOZ106 İşletme Yönetimi-II ( 3-0 ) 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek. Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.   Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İş gören Adayı Bulmak. İş göreni Seçmek. İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İş gören Performansını Değerleme. İş görenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme. Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek. Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlişkilerini Yönetmek.
SBOZ107 Matematik ( 2-0 ) 2   SBOZ108 Ticari Matematik  ( 2-0 ) 2
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.  Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,  Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak. Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak. Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak.               Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Maliyet ve satış hesapları, Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, , İskonto, Uygulamalar.
SBOZ109 Temel Hukuk ( 3-0 ) 3   SBOZ110 Ticaret Hukuku ( 3-0 ) 3
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir.    Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı,  ticaret unvanının korunması, marka, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir.
SBOZ111 Davranış Bilimleri ( 2-0) 2   SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku ( 3-0 ) 3
Organizasyonda guruplar; Birey, kurum ve toplum üçlüsünün dengesi; Verimli takım çalışması için üyeler arası ilişkiler; Örgüt içi güç mücadeleleri; Otorite ve etkileme.          Borçlar hukukunun genel prensipleri, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal, İcra hukukunun kaynakları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.
        SBOZ114 İstatistik ( 2-0 ) 2
    Tanımlayıcı istatistikî bilgileri belirlemek Bulguların yorumlanması ve raporlanması En uygun olan tanımlayıcı istatistikî araçları tespit etmek ve kullanmak Araştırma amacını belirlemek Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek. Uygun veri toplamak Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi Toplanan iki değişkenli analizi Verilerin iki değişkenli belirlemek En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak
             
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
SBOS201 Çevre Koruma ( 1-1 ) 2   SBOS202 İlk Yardım ( 1-1 ) 2
            Çevre koruma kavramı, insan-çevre ilişkileri, doğal süreçler, topluluk kavramı, peyzaj ve ekosistem kavramları, doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, şehirleşme, yanlış tarımsal uygulamalar ve ormancılık uygulamalarının çevreye verdiği zararlar, su ve hava kirleticilerinin çeşitleri, ozon tükenimi, küresel ısınma, iklim değişikliği, toprak kirliliği, kimyasal pestisitlerin kaynaklı sorunlar, atık yönetiminde yasal çerçeve, nükleer santralller ve çevre tartışmaları, hidroelektrik, rüzgar gücü, alternatif enerji kaynakları, doğa koruma.                  İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tınakılğında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalardında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
SBOS203 Osmanlıca  ( 1-1 ) 2   SBOS204 İnsan ve Toplum ( 1-1 ) 2
              Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesinin alfabesinin öğretilmesi, Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları ve metin çalışmaları, ödeve çalışmalarıya yazma ve okuma tekniğini geliştirmek.                  Bireyin kendini tanıması ve bireyselleşmesi, insan ve toplumsal gruplar, toplumsal grupların özellikleri, toplumsal grupların yapısı ve işleyişi, toplumsal grup çeşitleri, kitle iletişiminin birey üzerindeki etkileri, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilşki, göç, demografik yapı ve nüfus, kentleşme ve toplumsallaşma, modern  ulus devlet ve vatandaşlık, insan-doğa ilişkileri, çevre ve toplum ilişkisi, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, Türkiye'de ve Dünya'da çevre sorunları.
SBOS205 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ( 1-1 ) 2   SBOS206 Girişimcilik ( 4-0 ) 4
               İş sağlığı ve iş güvenliğinin(isig) tarihsel gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenilği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler, isig alanında planlama, iş kazaları ve olayları inceleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetimleri.               Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı , Küçük işletme çeşitleri , ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı , kapasite belirleme ve hukuki yapı), İş Analizi süreci ve İş analizi uygulamaları, örnek uygulamalar
SBOS207 Girişimcilik-I ( 2-0 ) 2   SBOS208 Girişimcilik-II ( 2-0 ) 2
          Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı; Türkiye'de Girişimci olma şekilleri, Risk sermayesi ve Türkiye de uygulama alanı, Küçük işletme çeşitleri, ekonomi ve sosyal sisteme katkıları, Küçük işletmelerin kuruluş süreci (kuruluş yeri, alanı, kapasite belirleme ve hukuki yapı),                  Girişimcilikte ;İşletme fonksiyonlarının uygulanması (Yönetim,üretim, pazarlama, finans vb) Küçük işletmelerdeki temel sorunlar ve çözümleri, Girişimcilikle ilgili destek sağlayan kuruluşlara, Girişimcilikle ilgili kurumlar ve belgeler ,Örnek uygulamalar.